You can also try:

yuko kuremachi  yuko kuremachi oba